Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2007/2008

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, 055 66 Smolník 528
Adresa školySmolník 528, 05566 Smolník
Telefón+421 53 4799042
E-mailskola@zssmolnik.sk
WWW stránkazssmolnik.edupage.org
ZriaďovateľObec Smolník

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľIng. Hanschildová, Eva - do 30.6.2008053 47990420910898740skola@zssmolnik.sk
RiaditeľMgr. Barna, Mikuláš - od 1.7.2008053 47990420910898740skola@zssmolnik.sk
ZRŠMgr. Mrázová, Slávka053 47990420910898740skola@zssmolnik.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaKonig, Roman 
pedagogickí zamestnanciMgr. Frindtová, Magdaléna 
 Horváthová, Martina 
ostatní zamestnanciČermáková, Katarína 
zástupcovia rodičovČečová, Henrieta 
 Macejková, Andrea 
 Vitkovská, Miroslava 
zástupca zriaďovateľaPhDr. Brutovská, Margita 
 Ing. Cicoň, Antonín 
 Franková, Janka 
iníHorváth, Anton 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúci
Metodické združenie roč. 1-4. a ŠKDMgr. Zuzana Romančíková
Predmetová komisia spoločensko-vedných predmetovMgr. Magdaléna Frindtová
Predmetová komisia prírodovedných predmetovMgr. Ján Jašš

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 168

Počet tried: 10

Podrobnejšie informácie: Počas školského roka sa odsťahovali 3 žiaci a prisťahovala 1 žiačka.

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried11111112110
počet žiakov21181423209212118165
z toho ŠVVP 3  11 7 12
z toho v ŠKD843      15

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2007: 17/ 8 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2007: 16 / 7 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 1/ 1počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2008

 6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov1151825

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 4.ročSOŠSOUOUSpolu
prihlásení2155325
prijatí2155325
% úspešnosť100%100%100%100%100%

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaDFHVCHMNJOVPrPPrvSJLSprTchVTVVl
I.               
II.    2,53    1,872,711   
III.    2,8   2,33 2,871,2  1,93
IV.    2,742,39  3 2,741,39  2,52
V.2,9 1,3 3,252,4 3  2,851,351,41,1 
VI.3,223,781,67 3,7832,113,56  3,111,671,671,67 
VII.2,953,051,14 3,432,572,242,95  2,3811,671,24 
VIII.A2,752,811,383,193,312,752,52,81  2,811,061,131,13 
VIII.B331 3,2 2,23,4  22 1,4 
IX.2,442,831,112,672,942,332,112,06  2,3911,061,17 

TriedaVVZ
I.  
II.  
III.  
IV.  
V.2,13,05
VI.2,333,56
VII.1,523,19
VIII.A1,193,13
VIII.B2,23,4
IX.12,44

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.201280
II.191630
III.161330
IV.231940
V.201820
VI.8620
VII.201720
VIII.A161510
VIII.B5500
IX.181800

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.20164549159679,8492,45
II.19152389,59140782,761166,82
III.16147198,06126184,0621014
IV.23217594,57198286,171938,39
V.20137568,75132266,10532,65
VI.81265158,131242155,25232,88
VII.20161780,85161280,6050,25
VIII.A16142388,94141788,5660,38
VIII.B5732146,40593118,6013927,80
IX.18111762,06111061,6770,39

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť
Monitor SJL1871,9
Monitor MAT1868,1

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku11111112110
Vrariant 1 (základný)211814      53
Variant 3 (jazykový)   23     23
Variant 2    20921161884
Variant A ŠZŠ       5 5

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne
ILS1. 11
ILS2.11
Cvičenia zo SJL9.11
Cvičenia z M911
Práca s počítačom5.21

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
Variant 2VIII. Amatematika1
Variant 2IX.prírodopis1

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Prvého ročníka1210
Bežných tried81397
Špeciálnych tried150
Spolu101657

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov21113
vychovávateľov 11
asistentov učiteľa000
spolu21214

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2007/2008 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2007/2008, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detí
Estetický krúžok18
Futbalový krúžok21
Hokejový krúžok18
Krúžok nemeckého jazyka17
Matematicko-počítačový krúžok 15
Počítačový krúžok 114
Počítačový krúžok 212
Poľovnícky krúžok10
Rybársky krúžok 7
Stolný tenis13
Šikovné ruky 11
Školský klub detí13
Výtvarný krúžok2

Záver

Vypracoval: Mgr.Mikuláš Barna

V Smolníku, 30. októbra 2008

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: