• DENNÝ PORIADOK

   • Časový interval         Činnosti
    07:00
    • otvorenie prevádzky 
    07:00-09:00
    • schádzanie detí 
    • hry a činnosti podľa výberu detí
    • vzdelávacie aktivity
    09:00-09:30
    • činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena a desiata (stolovanie, stravovanie)
    09:30-11:30
    • pohybové a relaxačné cvičenie
    • vzdelávacie aktivity - pedagógom plánované, priamo riadené aktivity vo vzdelávacích oblastiach - Jazyk a komunikácia, Matematika a práca sinformáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb 
    • osobná hygiena, príprava na pobyt vonku
    • pobyt vonku – vychádzka (so získaním poznatkov o okolí, prírode, doprave), pohybové aktivity, edukačné aktivity, hry v záhrade (pohybové, so spevom, využitie záhradného náradia a náčinia, pieskovísk, hry s hračkami, voľné hry)
    11:30-12:15
    • činnosti zabezpečujúce životosprávu - obed (stolovanie, stravovanie) a osobná hygiena
    12:15-14:30
    • odpočinok
    14:30-15:00
    • činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena a olovrant (stolovanie, stravovanie)
    15:00-16:30
    • hry a činnosti

    • vzdelávacie aktivity

    • záujmové krúžky

    • pobyt vonku

    16:30
    • ukončenie prevádzky

     

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 47