Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka CSJ
Dejepis DEJ
Ekologická výchova EKV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHEM
Individuálna logopedická starostlivosť ILS
Informatická výchova In
Informatika INF
Logopédia LOG
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pohybová príprava POP
Práca s počítačom PRP
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodopis Pr
Prírodoveda PRI
Prvouka PRV
Regionálna výchova REV
Regionálna výchova REV
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenská výchova
Správanie SPR
Technická výchova TCHV
Technika TECH
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Triednická hodina TH
Tvorba životného prostredia TŽP
Umelecká výchova UMV
vecné učenie VU
Vedenie domácnosti VED
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM

© aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    05566 Smolník 528
  • +421 53 4799042

Fotogaléria